Preparat do czyszczenia klimatyzacji i urządzeń chłodniczych 0,5L

https://www.alleklima.pl/image/data/SNT/PreparatDoCzyszczeniaKlimatyzatorówSmartCleanAirZAtomizerem.jpg https://www.alleklima.pl/image/data/SNT/PreparatDoCzyszczeniaKlimatyzatorówSmartCleanAirZAtomizerem-Etykieta.jpg
Indeks towaru: 106617
Model: SCA-0,5

Producent: Smart Nanotech.
Kod artykułu (EAN): 5905279421202
Gwarancja: data ważności na opakowaniu
Aktualna cena: 32,40 PLN
Netto: 26,34 PLN
Ilość do zamówienia: szt.
Status: Dostępny (realizacja w 24h) - towar w magazynie

Opis

Uniwersalny preparat polskiego producenta przeznaczony do mechanicznego czyszczenia klimatyzacji i elementów wentylacji oraz powierzchni tac ociekowych, lad chłodniczych lub chłodni. Produkt nie powoduje korozji, można go bezpiecznie stosować na powierzchnię z tworzyw sztucznych, metali, ceramiki, szkła, aluminium oraz na powierzchnie lakierowane. Specjalna formuła oparta o aktywne formy srebra skutecznie usuwa brud, kurz i osady eliminując przykre zapachy oraz zapewnia długotrwałą ochronę przed rozwojem mikroorganizmów chorobotwórczych, redukuję liczbę drobnoustrojów w tym Legionellę. Preparat posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.
W procesie produkcji preparatu zastosowano innowacyjne rozwiązanie Active Silver oparte na nanocząstkach srebra, pozwalające przypisać produktowi działanie dezynfekcyjne. Srebro cechuje się wysoką stabilnością oraz właściwościami biobójczymi wobec mikroorganizmów, natomiast redukcja jego cząstek do nanometrycznych wymiarów pozwala na zwiększenie powierzchni właściwej i uzyskanie znacznie wyższej, niż w przypadku dużych cząsteczek, aktywności chemicznej i biologicznej. Podsumowując wykorzystanie nanocząstek srebra pozwala uzyskać właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i antygrzybiczne przy niższym stężeniu substancji aktywnej w porównaniu do konwencjonalnych środków chemicznych, a mimo wysokiego kosztu surowca jego użycie w oferowanym preparacie nie wpływa znacząco na cenę produktu.
Preparat do czyszczenia klimatyzacji i urządzeń chłodniczych 0,5L - 003

Parametry techniczne

Chemia
Pojemność (l)
0,5
Zwroty bezpieczeństwa
ZAWIERA propan-2-ol.
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261 Unikać wdychania par.
P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Okres ważności
24 m-ce od daty produkcji

Opakowanie

Zawartość opakowania: preparat z dozownikiem.
Wymiary opakowania WxSxG (mm): 270x100x80
Waga z opakowaniem (kg): 0,60