Reklamacja towaru

1. Reklamacji można dokonać przekazując sprzedawcy poprzez infolinię wypełniony, czytelny, bez skreśleń i poprawek oraz podpisany formularz reklamacji dostępny na stronie sklepu.

2. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, w przypadku zakupu z dostawą koszty zwrotu przesyłki pokrywa sprzedawca. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu, jednakże dopuszczalne jest również zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

4. Towar powinien zostać dostarczony kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dopuszczalne żądania reklamacyjne przewidują przepisy Kodeksu cywilnego. Przed wszczęciem procedury reklamacyjnej sprzedawca zaleca rozważenie skorzystania z uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta, jeżeli taka została udzielona.

5. Do reklamowanego towaru klient powinien załączyć oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została taka dostarczona.

6. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, sprzedawca wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, sprzedawca uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.