Preparat do dezynfekcji klimatyzacji i urządzeń chłodniczych 0,5L

https://www.alleklima.pl/image/data/SNT/PreparatDoDezynfekcjiKlimatyzatorówSmartCleanAirPlusZAtomizerem.jpg https://www.alleklima.pl/image/data/SNT/PreparatDoDezynfekcjiKlimatyzatorówSmartCleanAirPlusZAtomizerem-Etykieta.jpg
Indeks towaru: 106621
Model: SCA-PLUS-0,5

Producent: Smart Nanotech.
Kod artykułu (EAN): 5905279421820
Gwarancja: data ważności na opakowaniu
Aktualna cena: 32,10 PLN
Netto: 29,72 PLN
Ilość do zamówienia: szt.
Status: Dostępny (realizacja w 24h) - towar w magazynie

Opis

Profesjonalny preparat polskiego producenta przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia systemów wentylacji, klimatyzacji i rekuperacji oraz powierzchni tac ociekowych, lad chłodniczych lub chłodni. Dzięki silnym właściwościom bakteriobójczym i grzybobójczym zastosowanie Smart CleanAir+ zmniejsza ryzyko powstania i rozwoju wielu groźnych chorób (w tym: legionellozy, gronkowca złocistego oraz rotawirusów) przez co doskonale nadaje się do użycia w sektorze medycznym, spożywczym, przemysłowym, instytucjonalnym oraz w placówkach użyteczności publicznej. Skuteczność działania produktu została potwierdzona wobec bakterii: pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, staphylococcus aureus, enterococcus hirae, legionella pneumophila oraz grzybów: candida albicans, aspergillus brasiliensis według normy PN-EN 13697:2015, a sam produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny.
W procesie produkcji preparatu zastosowano innowacyjne rozwiązanie Active Silver oparte na nanocząstkach srebra, pozwalające przypisać produktowi działanie dezynfekcyjne. Srebro cechuje się wysoką stabilnością oraz właściwościami biobójczymi wobec mikroorganizmów, natomiast redukcja jego cząstek do nanometrycznych wymiarów pozwala na zwiększenie powierzchni właściwej i uzyskanie znacznie wyższej, niż w przypadku dużych cząsteczek, aktywności chemicznej i biologicznej. Podsumowując wykorzystanie nanocząstek srebra pozwala uzyskać właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i antygrzybiczne przy niższym stężeniu substancji aktywnej w porównaniu do konwencjonalnych środków chemicznych, a mimo wysokiego kosztu surowca jego użycie w oferowanym preparacie nie wpływa znacząco na cenę produktu.
Preparat do dezynfekcji klimatyzacji i urządzeń chłodniczych 0,5L - 001

Parametry techniczne

Chemia
Pojemność (l)
0,5
Zwroty bezpieczeństwa
ZAWIERA: propan-2-ol.
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261 Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Okres ważności
12 m-cy od daty produkcji

Opakowanie

Zawartość opakowania: preparat z dozownikiem.
Wymiary opakowania WxSxG (mm): 270x100x80
Waga z opakowaniem (kg): 0,60
Tagi: biobójczy,bakteriobójczy,grzybobójczy.